ESO1. Marc legislatiu

1r nivell de concreció per a 1r d’ESO. Estracte del DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundaria obligatòria. (Pàg. 21870). DOGC núm. 4915 – 29/06/2007 + info

Competències bàsiques. ESO

Els objectius i els continguts de cadascuna de les àrees curriculars han de tenir en compte el desenvolupament integral de totes les competències bàsiques i, en conseqüència, caldrà que des de totes les àrees es tinguin en compte les competències comunicatives, les metodològiques, les personals i, de les específiques, aquells aspectes peculiars que es relacionen amb la pròpia disciplina.

Per a l’educació obligatòria, s’identifiquen com a competències bàsiques les vuit competències següents:

a) Competències transversals:

Les competències comunicatives:

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. En relació amb la competència en comunicació lingüística, la música contribueix, com altres matèries, a enriquir els intercanvis comunicatius i a l’adquisició i ús d’un vocabulari musical bàsic. També col·labora a la integració del llenguatge musical i del llenguatge verbal, i a la valoració de l’enriquiment d’aquesta interacció.

2. Competències artística i cultural. Els continguts de la matèria de música desenvolupen directament les competències comunicatives i, en especial, la competència artística i cultural. Fomenten la capacitat d’apreciar, comprendre i valorar críticament diferents manifestacions culturals i musicals, per mitjà de les experiències perceptives, expressives i del coneixement de músiques de diferents cultures, èpoques i estils. Potencien, així, actituds obertes i respectuoses i ofereixen elements per a l’elaboració de judicis fonamentats respecte a les distintes manifestacions musicals, establint connexions amb d’altres llenguatges artístics i amb els contextos social i històric als que se circumscriu cada obra.

Les competències metodològiques:

3. Tractament de la informació i competència digital. La música també contribueix de manera directa al desenvolupament del tractament de la informació i competència digital. L’ús dels recursos tecnològics en el camp de la música possibilita el coneixement i domini bàsic del maquinari i el programari musical, els distints formats de so i d’audiovisual o les tècniques de tractament i gravació del so relacionats, entre altres, amb la producció de missatges musicals, audiovisuals i multimèdia. Així mateix, afavoreix el seu aprofitament com a eina per als processos d’autoaprenentatge i la seva possible integració en les activitats d’oci.

4. Competència matemàtica

5. Competència d’aprendre a aprendre. La música també contribueix al desenvolupament de la competència per aprendre a aprendre, potenciant capacitats i destreses fonamentals per al aprenentatge guiat i autònom com l’atenció, la concentració i la memòria, al temps que desenvolupa el sentit de l’ordre i de l’anàlisi. D’una banda, l’audició musical necessita una escolta reiterada per arribar a conèixer una obra, reconèixer-la, identificar els seus elements i .apropiar-se. d’ella. D’una altra, totes aquelles activitats d’interpretació musical i d’entreteniment auditiu requereixen la presa de consciència sobre les pròpies possibilitats, la utilització de distintes estratègies d’aprenentatge, la gestió i control eficaç dels propis processos.

Les competències personals:

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal. La música col·labora en el desenvolupament de la competència d’autonomia i iniciativa personal, per mitjà del treball col·laboratiu i l’habilitat per planificar i gestionar projectes. La interpretació i la composició són dos clars exemples d’activitats que requereixen d’una planificació prèvia i de la presa de decisions per obtenir els resultats desitjats. En les activitats relacionades especialment amb la interpretació musical, es desenvolupen capacitats i habilitats com la perseverança, la responsabilitat, l’autocrítica i l’autoestima.

b) Competències específiques centrades en conviure i habitar el món:

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. Des del punt de vista de la competència en el coneixement i la interacció amb el món, la música realitza la seva aportació a la millora de la qualitat del medi ambient, identificant i reflexionant sobre l’excés de soroll, la contaminació sonora i l’ús indiscriminat de la música, amb la finalitat de generar hàbits saludables. A més, els continguts relacionats amb l’ús correcte de la veu i de l’aparell respiratori, no tan sol per aconseguir resultats musicals òptims, sinó també per prevenir problemes de salut, incideixen en el desenvolupament d’aquesta competència.

8. Competència social i ciutadana. La participació en activitats musicals de distinta índole, especialment les relacionades amb la interpretació i creació col·lectiva que requereixen d’un treball cooperatiu, col·labora en l’adquisició d’habilitats per relacionar-se amb els altres. La participació en experiències musicals col·lectives permet expressar idees pròpies, valorar les dels altres i coordinar les pròpies accions amb les dels altres integrants del grup responsabilitzant-se en la consecució d’un resultat. El contacte amb una àmplia varietat de músiques, tant del passat com del present, afavoreix la comprensió de les aportacions de les diferents cultures i la valoració dels altres i dels trets de la societat en què es viu.

MÚSICA

Objectius. ESO

 

 • Utilitzar la veu, els instruments i el cos per a expressar-se musicalment de forma creativa i personal.

 

 

 

 • Escoltar comprensivament música d’estils, gèneres i cultures diverses, amb interès, respecte i sensibilitat estètica.

 

 

 

 • Conèixer l’entorn musical i cultural propi i prendre consciència de la universalitat de la pràctica musical, assumint reflexivament la diversitat de cultures i identitats musicals.
 • Conèixer i aplicar tècniques instrumentals i vocals bàsiques per a la interpretació i la creació musical i per a l’expressió corporal.
 • Participar, de forma responsable i proactiva, en activitats musicals organitzades a l’aula, el centre o la comunitat educativa afavorint la cooperació i el treball comú.
 • Reflexionar sobre la dimensió social i cultural de la música i comprendre les seves relacions amb altres àmbits artístics i amb els mitjans de comunicació.
 • Cercar i comprendre informació procedent de diferents fonts i suports per a enriquir els coneixements musicals propis, fent-ne una lectura rigorosa i reflexiva.
 • Fer ús de la tecnologia per a enriquir la percepció, l’expressió i la creació musicals, amb autonomia i esperit crític.
 • Comunicar coneixements, judicis i opinions musicals de forma oral i escrita, amb rigor i claredat, respectant les persones i els valors democràtics.
 • Valorar l’escolta, la pràctica i la creació musical com a font de gaudi, d’enriquiment personal i de coneixement d’un mateix i del món.

 

 

Continguts. Primer curs

En el primer curs els continguts potencien l’escolta i la interpretació musical.

ESCOLTAR I COMPRENDRE

 1. Escolta atenta, escolta memorística, escolta comprensiva, escolta reflexiva i escolta creativa.
 2. Identificació i anàlisi auditiva d’elements significatius de la melodia, l’harmonia, el ritme, el timbre i la textura en obres i pràctiques musicals diverses.
 3. Classificació i discriminació auditiva dels diversos tipus de veus i instruments i de diverses agrupacions vocals i instrumentals.
 4. Sensibilització envers les dimensions sensorials i terapèutiques del so i de la música i consideració de la importància d’un entorn sonor saludable.
 5.  Interès per escoltar i conèixer obres i estils musicals diversos.

INTERPRETAR I CREAR

 

 • Interpretació d’obres musicals i pràctica de l’expressió corporal i la dansa utilitzant la veu, els instruments i el cos.
 • Improvisació i creació amb elements bàsics del llenguatge musical, reflexionant sobre els processos creatius i els components essencials del llenguatge musical.
 • Exploració i desenvolupament d’habilitats i tècniques elementals de la veu i dels instruments musicals: afinació, precisió, dicció, fraseig i expressió.
 • Lectura i escriptura de notació musical, també amb editors musicals, al servei de l’audició, la interpretació, la creació i la comprensió de la música.
 • Coneixement i pràctica de pautes i hàbits d’assaig i d’interpretació individual i en grup.

 

 

DIMENSIÓ SOCIAL I CULTURAL

 1. Coneixement i valoració de manifestacions i obres musicals significatives del patrimoni musical català i universal.
 2. Utilització de fonts d’informació diverses i plurals, per al coneixement de la música.
 3. Coneixement dels recursos musicals que ofereix l’entorn cultural i social proper i disposició a emprar-los de forma cívica i autònoma.
 4. Utilització correcta del vocabulari musical específic per a descriure i explicar els components essencials del llenguatge musical.
 5. Valoració de la pràctica musical com a font de coneixement, d’expressió i de gaudi personal.

Connexions amb altres matèries

 

 • MATEMÀTIQUES: anàlisi de la melodia, l’harmonia i el ritme.
 • EDUCACIÓ FÍSICA: pràctica de l’expressió corporal i la dansa com a part de la interpretació i creació musicals.
 • CIÈNCIES SOCIALS: valoració de les manifestacions artístiques en la seva diversitat i complexitat

 

 

Criteris d’avaluació

 

 • Utilitzar l’escolta atenta per a memoritzar, comprendre i reflexionar sobre la música actual de forma personal, crítica i creativa.
 • Crear, individualment o en grup, idees musicals amb la veu i/o els instruments escolars, mostrant iniciativa, creativitat i imaginació.
 • Participar en la interpretació en grup d’obres musicals senzilles de forma activa i cooperativa.
 • Identificar i comprendre auditivament els elements significatius de la música (la melodia, l’harmonia, el ritme, el timbre i la textura) en fragments d’obres representatives del repertori musical occidental i català.
 • Identificar auditivament la correlació de la notació musical amb els elements significatius de la música.
 • Identificar, en l’àmbit quotidià, els diferents usos i funcions de la música.
 • Expressar una opinió raonada sobre l’experiència musical pròpia.
 • Participar en projectes musicals col·lectius, mostrant bons hàbits de treball personal i de treball en equip.
 • Comunicar, de forma oral o escrita, els coneixements musicals adquirits utilitzant correctament el vocabulari musical específic.