ACÚSTICA →

Temes

 1. Paisatges sonors
 2. Qualitats del so
 3. Contaminació acústica
 4. L’oïda

————————————————————————————————————————

Enllaços d’interès

En aquest weblog: Interdisciplinarietat | M & Ciències

de David Casadevall (Arquitecte Tècnic i Consultor Acústic, Màster en Acústica Arquitectònica i Ambiental; és membre de la Sociedad Española de Acústica).

… sobre el so i els seus efectes

 1. “Vídeos que visualizan el sonido” (20/09/09). +info
 2. “Julie Andrews rompía copas con la voz” (05/09/08). + info
 3. “Resonancia y reverberación” (28/08/08). +info
 4. “¿Por qué se oye el mar en las caracolas?” (13/02/08).  +info
 5. “Levitación acústica con seres vivos” (01/07/09). +info
 6. “Pueden hacernos bailar a la fuerza” (13/06/07). +info

… sobre contaminació acústica

 1. “La contaminación acústica amenaza a las especies marinas” (08/12/08). + info
 2. “Aves de ciudad y el ruido” (08/06/09). +info
 3. “Despertarse con el sonido del despertador” (27/04/08). +info
 4. “El ruido como factos de estrés en el aula” (04/04/08). +info

A l’entorn de la sordesa

CREDA (Centre de recursos Educatius per a Deficients Auditius)

AGS. Associació Gironina de Sords

FESOCA. Federació de Persones Sordes de Catalunya.
————————————————————————————————————————

QÜESTIONARI

a) Llegiu la informació que trobareu en els següents enllaços. Preneu nota de les idees principals de manera que pogueu fer un resum del què heu llegit.

+ info: so i soroll
+ info: el soroll com a causa de la contaminació acústica
+ info: “el soroll, principal agressor i contaminant de la nostra salut”
* dossier (PDF): “menys soroll, millor”

b) A partir de la informació que heu llegit en els enllaços anteriors, contesteu a les següents preguntes:

 1. Per on es transmet el so?
 2. Quina és la unitat de mesura de la intensitat del so?
 3. Què són els infrasons? I els ultrasons?
 4. Quins efectes immediats té per la salut el fet d’estar exposat a fonts sonores d’intensitat elevada? I quan l’exposició al soroll és continuada?

c) Elaboreu un qüestionari d’entre dues i cinc preguntes per poder passar als vostres companys i companyes. Anoteu també la resposta de cadascuna.