Category Archives: Comunicació

La gestió cultural: de la teoria a la pràctica

GIL, Joan. “La gestió cultural: de la teoria a la pràctica”. BonArt, núm. 123. Desembre 2010, p. 80

(…) Tan difícil és concretar i donar una definició de cultural com ho és fer-ho de la gestió cultural. Metre que cultura apel·la a allò simbòlic, a la identitat, al patrimoni, a l’accessibilitat, als drets, a l’educació, a la cooperació internacional, a la multiculturalitat…. gestió podria definir-se com l’administració de recursos amb una finalitat concreta. Podríem dir que la gestió cultural és la materialització de les idees artístiques, per la qual cosa és l’encarregada de planificar i gestionar el projecte fins a aconseguir que sigui una realitat amb un objectiu clar: oferir un producte o servei satisfactori que arribi al màxim nombre de públic/consumidors. El rol dels creadors queda enquadrat en el pensament i en la creació, mentre que el rol dels gestors culturals se circumscriu a saber interpretar el projecte/proposta de l’artista per fer-lo possible. (…)

La gestió cultural és de fet igual a la de qualsevol altra bé de l’economia, encara que un seguit d’especificitats fan de la gestió cultural una tècnica de gestió amb un segell personal. La missió del gestor cultural no pot modificar o fer més comercial l’obra -com en d’altres sectors-, sinó que ha de trobar el canal/mercat adequat per materialitzar-la, tenint en compte, això sí, les variables de tota gestió. Una altra especificitat del sector cultural és el seu alt nivell d’intervenció pública (…).

La cultura sempre ha estat associada a les arts clàssiques: música, arts escèniques, arts plàstiques, museologia, projectes expositius, etc. Avui més que mai en la cultura es produeixen relacions i implicacions que abans eren inimaginables: relacions amb la indústria, la ciència, la comunicació, l’oci i l’entreteniment, i un llarg etcètera que fan que aquesta professió, a més de ser creativa, sigui de vital importància a l’hora de realitzar qualsevol proposta original. (…) Cada projecte és únic i, per tant, les estratègies emprades en la seva elaboració dependran en cada moment de múltiples factors que caldrà tenir en compte.

En la gestió cultural ja no val tenir una gran idea, sinó que el que compta és saber posar-la en pràctica, plantejant estratègies i complint objectius. D’aquesta manera, el gestor cultural ha d’intervenir en gairebé totes les fases del cicle; des de l’inici del concepte i de la idea fons a la seva materialització, tot controlant i dirigint tot el procés d’execució: creació, producció, distribució, comunicació i difusió.

La intervenció del gestor pot ser ben diversa, tenint en en compte que en els darrers any han aparegut nous àmbits culturals que han fet replantejar els conceptes de cultura i de gestió; a més dels que pertanyen a la cultura més tradicional. Des de les arts plàstiques i visuals, passant per les arts escèniques, la música, la literatura, el patrimoni, la cultura popular i tradicional; i també per les arts audiovisuals, les arts sonores, les noves escenes teatrals, fons a arribar als sectors vinculats a les cultures emergents com ara el turisme, la ciència, la tècnica, l’esport, l’urbanisme, els mitjans de comunicació… el ventall és tan extens com ho és avui l’acció cultural. Cal tenir en compte que en el mateix sector conviuen activitats quasi artesanals amb produccions reservades només per a les noves tecnologies, d’aquí l’ampli ventall d’actuació. En definitiva, gestionar la cultura vol dir, entre altres coses, gestionar els serveis culturals i és en aquest aspecte on el gestor cultural ha de situar-se com a intermediari entre els fenomens expressius/creatius i la societat.

Bufasons

El dimarts 18/10/2011, de 12:45 a 13:45, al Teatre Ignasi Bonnin de l’institut Jaume Vicens Vives (Girona) l’alumnat dels crèdits i optatives de música d’ESO i Batxillerat podran gaudir de l’espectacle”Bufem”, a càrrec del músic Xavier Lozano, especialista en instruments de vent i col·laborador de programes de TV3 com “Atrapasons” o “No me la puc treure del cap”.

Continue Reading →

el D_EFECTE barroc

MORENO, Beatriz G. “el D_EFECTE barroc”. BonArt, núm. 134, desembre 2010. p. 15

 

Qualsevol “defecte artístic” rau en la construcció d’uns mites i en la posterior legitimació com a valors eterns i inqüestionables de la cultura i l’art.

(…) No hauríem de perdre de vista que tota obra d’art és política, potser no pel seu contingut o la seva forma, però sí en tant que està inscrita dins d’un sistema cultural i polític.

Continue Reading →

Els silencis després de Portabella

CAMPS, Eudald. “Els silencis després de Portabella”. Bonart núm. 127, maig 2010, p. 23

La imatge inaugural de la darrera pel·lícula de ficció de Pere Portabella (Figueres, 1927), El silenci abans de Bach (2007, 102 mim.), la protagonitzava una pianola espectral que recorria, al sinuós ritme de la música de Bach, les estances no menys espectrals d’una mena de galeria d’art sense cap accident físic a banda de la blancor de les seves parets i del so deliciós però mecànic de l’artefacte musical.  L’espai despullat era transitat i al mateix temps omplert per Les variacions Goldberg, una de les obres mestres del músic d’Eisenach, que ha servit, des de Glen Gould fins a Joaquín Achúcarro, perquè els grans pianistes mostrin la seva versió més excel·lent.

Continue Reading →

El ruido de las células

MINCHINELA, Raúl. “El ruido de las células”. La Vanguardia, 10/08/2005. P. 22

Nanomúsica. Las células sanas emiten un sonido diferente al de las enfermas. Estudiarlo puede servir para prevenir enfermedades, però también para la investigación musical de vanguardia.

Nuestras manos siguen teniendo el mismo tamaño, pero la tecnología que hay detrás de los controles cambia de proporción. Los laboratorios hace tiempo que dejaron la escala micro y pasaron al nano: un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro, mil veces más pequeño que un micrómetro. (…) La nanociencia ha disparado las ilusiones de la ciencia ficción, que ha pensado en ordenadores minúsculos cuya capacidad de cálculo no está limitada por los materiales, y en nanomáquinas que circulan por nuestra corriente sanguínea desembozando arterias, compensando la acidez estomacal o reconentando células neuronales. Todo en unas medidas que producen vértigo (…)

Una de las personas especializadas en el mundo de lo pequeño es James Gimzewski, que ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional explorando la física y la química de las moléculas individuales. (…)

El intercambio con investigadores médicos llevó a Gimzewski a cambiar las moléculas por células, que son mucho más grandes y manejables. Se fijó en particular en la membrana que las delimita, y pensó que su vibración debería producir algún tipo de sonido, al modo en que funcionan las membranas de los altavoces de los aparatos de música. Para conseguirlo aplicó uno de sus sensores nanométricos y registró la vibración en un fichero digital -no es posible la reproducción en directo-, que luego amplificó hasta hacerlo perceptible por el oído humano. Un sistema muy similar al de los clásicos discos de vinilo, con una aguja infinitamente pequeña.El primero sonido celular, que provenía de una muestra de levadura, sonaba sorprendentemente agudo, dos octavas por encima del do (C3) que está en el centro del piano. “No parecía posible que una célula pudiera vibrar tan rápido”.

+info: Sonidos celulares. Laboratorio Gimzewski

Pruebas posteriores mostraron que las células suenan diferente bajo condiciones distintas. Incluso pequeños cambios de temperatura hacen que la nota varía.  (…) Gimzewski mantiene que escuchar la membrana celular es como poner la oreja en el muro de una fábrica: se oye el funcionamiento de los mecanismos internos. Por eso las células enfermas suenan distinto de las células sanas. Un detalle de gran interés en la lucha contra el cáncer, porque cabía pensar en la detección de células propensas a convertirse en cancerígenas escuchando el cambio de su funcionamiento interno. El químico sugiera la sonocitología -este es el nombre que propone para esta práctica- como herramienta de diagnóstico médico.

Sonido biológico

Una célula cancerígena es una célula que deja de cumplir la función que tiene encomendada. Durante la multiplicación celular que media entre la pareja óvulo-espermatozoide y el feto humano se asignan funciones muy determinadas. Unas se convierten en células cardíacas, otras en células hepáticas; unas se convierten en un pulmón y otras en un ojo y otras en los músculos de la pierna. Una célula cancerígena es una célula rebelde, que se resiste a la función que se le ha encomendado; que abandona sus funciones y procura extender la desobediencia. Unas condiciones curiosamente similares a las que representa, en otra escala, la música punk.

El sonido de las células ha despertado gran interés: un director de cine de terror ha pedido el sonido de una célula de levadura que emite un cambio de vibración, no muy distinto de un grito, antes de morir al ser sumergida en alcohol. Seguidores de un yogui espiritual han contactado con el científico bajo la creencia de que ha encontrado el lenguaje de la vida. Y especialistas de cáncer están interesados en encontrar una forma de detectar la música del cáncer, el punk biológico, entre el rumor de las células sanas. El mundo de la música pequeña ha comenzado buscando el estilo más ruidoso.

+ info: Antonio F. Muro. “El oscilador de ondas múltiples de James Gimzewski”. DSalut, núm. 154, noviembre 2012

(…) Su teoría, aunque compleja, podría resumirse de forma sencilla: todas las células de los organismos están en resonancia con dos tipos de radiaciones -las que provienen del interior de la Tierra (radiaciones telúricas y sugterráneas) y las procedentes del Cosmos (entre las radiaciones solares)- por lo que mientras las células de un organismo vibren de forma armónica con ellas estará sano;  llevando sin embargo cualquier cambio en la frecuencia de resonancia celular al desequilibrio o, lo que es lo mismo, a la enfermedad. (…)

Música con efectos

GUERRERO, Rosa. “Música con efectos”. Magazine La Vanguardia, juny 2002. Pp.88-89

La música ha constituido a lo largo de la historia una de las actividades grupales que más han incentivado las relaciones entre los seres humanos, posiblemente por su efectividad como herramienta de comunicación no verbal. Desde los ritos de las tribus primitivas hasta las discotecas del mundo occidental, la música ha estado siempre presente como lenguaje capaz de traspasar las barreras idiomáticas y conenctar directamente con las emociones. La música es, por excelencia, la expresión de la emotividad, de lo que no puede ser transmitido con palabras.

Apolo, dios mitológico de la música y la medicina, simboliza la interacción entre estas dos disciplinas. Las notas musicales tienen un poder terapéutico. Actualmente existe una especialidad académica denominada musicoterapia, que nació en los años cuarenta del siglo pasado. Su objetivo ha sido estudiar y sistematizar los efectos que los sonidos producen en el organismo, tanto psíquica como físicamente.

(…) Las terapias basadas en la música inciden primordialmente en dos elementos: el ritmo y la melodia. El ritmo influye en el movimiento y en la energía, ayuda a eliminar la tensión y favorece la creatividad. Normalmente se ejecutan patrones rítmicos dirigidos por el terapeuta y efectuados por él mismo o por el propio paciente, según se trate de movilizar emociones bloqueadas o de interpretar los sentimientos que quiere expresar la persona tratada.

La melodía, en cambio, actúa sobre las emociones y la afectividad. Lo habitual es que el profesional tenga un repertorio de piezas -por lo general, de música clásica- seleccionadas para cada estado emocional o bien que sea él mismo quien cree los motivos musicales.

Pero no es necesario sufrir trastornos de índole emocional para gozar de los beneficios que la música aporta a nuestro organismo. Ésta permite dejar volar la imaginación: con ella podemos evocar y recrear situaciones del pasado, imaginar que el tiempo fluye deprisa o que se detiene, que estamos en una isla paradisíaca o que gozamos de la compañía de una persona querida. Y es que la audición de una pieza musical se convierte para cada uno en una experiencia individual e irrepetible que varía en función del estado del ánimo, del momento y de las circunstancias personales.

La música permite liberar la agresividad, la ansiedad o la angustia acumuladas y dar rienda suelta a emociones reprimidas que, de lo contrario, pueden llegar a ser la causa de importantes desequilibrios. Se convierte así en una terapia que hace aflorar aquello que a veces resulta imposible de comunicar verbalmente.

Música terapéutica

Hoy día podemos encontrar en el mercado múltiples composiciones especialmente diseñadas para acceder al subconsciente y potenciar el flujo creativo, la relajación, la capacidad curativa del propio cuerpo, la integración de emociones, la concentración, la vitalidad, recordar experiencias remotas, agudizar los sentidos, superar a atonía, el miedo o la depresión, etcétera. En concreto, las piezas de música clásica son muy utilizadas en musicoterapia por sus efectos sobre las emociones. Entre las más habituales destacan:

Claves para aprender y disfrutar

Gozar de la música implica permitir que ésta penetre en las células de nuestro cuerpo con cada inspiración, sentir su onda vibratoria y liberar con cada espiración las emociones contenidas. Seguir los consejos que vienen a continuación permite disfrutar más de esta experiencia:

  1. Seleccione aquellos ritmos que le expandan, le equilibren o que de alguna manera note que contribuyen a expresar su latido interno.
  2. Elija la pieza musical que realmente le guste, y no la que esté de moda o guste a otros.
  3. Escuche con todos los sentidos la pieza escogida. Recuerde que es un canar de manifestación de la conciencia que le va a permitir imaginar experiencias vividas o deseadas.
  4. Deje que las notas penetren e inunden su laberinto de emociones. Poco a poco notará cómo cambia su percepción de los problemas y cómo éstos adquieren otro sentido.
  5. Relájese y permita que la melodía y el ritmo acaricien su piel. Cierre los ojos y sienta cómo la tensión acumulada desaparece al mismo tiempo que la música recorre su cuerpo, empezando por la puntas de los pies y acabando por los extremos del cabello.
  6. Busque su propio espacio para gozar de la música. Procure que sea un lugar con poca luz, en el que pueda estirarse o al menos mantener el cuerpo en una posición cómoda y relajada.